สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,291
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,789,789
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 เมษายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
  หลักสูตร
คำกล่าวรายงาน
[26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9953 คน
คำกล่าวรายงาน
โครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียน.......................................................................................................
กราบนมัสการ พระคุณเจ้าคณะพระวิทยากรทุกรูป
กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการ.......................................................  ประธานในพิธีเปิด
                โครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ที่เคารพอย่างสูง

     ข้าพเจ้าในนามคณะครู อาจารย์ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................  โรงเรียน........................................
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้อำนวยการได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมใน
วันนี้ 
     
     ข้าพเจ้าขอกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม  พอสังเขปดังนี้
     โรงเรียน......................................................................................  ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการขัด
เกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น  ระหว่างวันที่ ........................ เดือน ............................... พ.ศ...........
ณ..........................................................................

     การจัดโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม  ในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน....................คน 
คณะคุณครู จำนวน.......................ท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม มาดำเนินการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมตลอดโครงการอบรมครั้งนี้


โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
     ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
     ๒. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง
     ๓. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดีคิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น
     ๔. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน
     ๕. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

     กิจกรรมที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้  คือกิจกรรมสานแสงแห่งพระราชศรัทธาจุดเทียนปัญญาถวายในหลวง  กิจกรรมดวงประทีปแห่งรักแท้   กิจกรรมสภาพปัญหาสังคม  จุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงปัญหา และลุกขึ้นมาร่วมกันป้องกันแก้ไขด้วยตัวเอง  กิจกรรมมาลาบูชาคุณครู  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์  กิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ อันเป็นการประยุกต์คำสอนให้อยู่ในกิจกรรมนันทนาการ เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการอบรม 

     โครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม   ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา  

     บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ  ประธานในพิธี  กล่าวเปิดโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม  และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมเป็นลำดับสืบไป  ขอกราบเรียนเชิญ...ค่ะ

(กล่าวรายงาน โดย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ หรือผู้รับผิดชอบโครงการตามความเหมาะสม)

 
หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY