สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,480
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,787,919
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
  หลักสูตร
คำกล่าวปิดสำหรับประธานฝ่ายฆราวาส
[26 กุมภาพันธ์ 2553 13:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9816 คน
คำกล่าวปิดสำหรับประธานฝ่ายฆราวาส
โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม
โรงเรียนเบจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร

กราบนมัสการ  พระคุณเจ้า  และคณะพระวิทยากรทุกรูป     
เรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียนและผู้มีเกียรติทุกท่าน

      ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
 
     ลูกนักเรียนทั้งหลาย ตลอดระยะเวลาการอบรมที่ผ่านมา  สามารถทำให้นักเรียนได้ทราบว่าในปัจจุบันนี้ความเสื่อมด้านจิต
ใจมีมากขึ้น แต่กลับมีความเจริญด้านวัตถุมาแทนที่ความสงบสุขในสังคมกำลังลดน้อยถอยลงไปทุกขณะการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  จะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยน
แนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่  และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลและรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งนับว่าเป็นการแก้
ปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง
     แต่การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนี้  เป็นเพียงระยะเวลาหนึ่ง  นักเรียนทั้งหลายควรนำสิ่งที่คณะพระวิทยากรได้เมตตาให้
การอบรมได้ประยุกต์ใช้ในชีวิต  ทั้งด้านการเรียน การใช้เงิน  การดำเนินชีวิตในสังคม  ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ ธรรม
ใด ๆ ก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ  ธรรมใด ๆ ก็มีค่าถ้ามั่นทำ”  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้  นักเรียนจะ
สามารถนำธรรมะ  ข้อคิด  หลักธรรม  ไปใช้ไปในการเรียน และการดำเนินชีวิต  อยู่ในสังคมไทยได้อย่างสันติสุข
      ข้าพเจ้าในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้  ใคร่ขอชื่นชมและขอบคุณต่อท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะครู-อาจารย์และคณะผู้รับผิดชอบโครงการ  ตลอดถึงขอกราบขอบพระคุณท่านพระวิทยากรทุกรูป  ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                             
     บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว  ข้าพเจ้าขอปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการ
ศึกษา ๒๕๕๒  ณ  โอกาสบัดนี้

 


หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:01 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:01 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:01 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:01 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [26 กุมภาพันธ์ 2553 13:01 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY