สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 106
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,137,047
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระอาจารย์และอาจารย์พิเศษ

 

ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระอาจารย์และอาจารย์พิเศษ
ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยที่ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน  วิชาการทางพระพุทธศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย และธรรมศึกษา อบรมให้การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่
กุลบุตร กุลธิดา โดยเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. (ตรงกับวันวิสาขบูชา)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเวลา ๔๓ ปีแล้ว โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน สอนเป็นวิทยาทานเน้นหนักทางไปปฏิบัติ และบูรณาการนำ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และดี  เก่ง  มีสุข เป็นแกนกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน  รู้จักดำเนินชีวิตตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนา และบริการการศึกษาสงเคราะห์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักน้อมใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนและเพื่อประโยชน์แก่วัด พระพุทธศาสนา จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระอาจารย์และอาจารย์พิเศษไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑
ว่าด้วยบททั่วไป

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระอาจารย์และอาจารย์พิเศษ
         ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับได้จากวันที่ (ผู้อำนวยการหรือประธานบริหาร)
         ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ ๓  ให้ (ผู้อำนวยการหรือประธานบริหาร) ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดยานนาวา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๒
ว่าด้วยคุณสมบัติของพระอาจารย์ และอาจารย์พิเศษ

ข้อ ๔  พระอาจารย์ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทำการสอน ในศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดยานนาวานั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นพระภิกษุ – สามเณร ที่สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
๒. เป็นพระภิกษุ – สามเณรที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. เป็นพระภิกษุ – สามเณรที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
๔. เป็นพระภิกษุ – สามเณรที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่ง
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ
๕. เป็นพระภิกษุ – สามเณร ที่คณะกรรมการบริหาร พิจารณาเห็นสมควร
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานมอบหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดยานนาวา
๗. มีใจรักการเรียนการสอนที่จะพัฒนาเยาวชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๘. มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อวัด และพระพุทธศาสนา
ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทำการสอน ในศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์วัดยานนาวานั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  เอก
๒. เป็นคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. เป็นคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
๔. เป็นคฤหัสถ์ ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
๕. เป็นคฤหัสถ์ ที่คณะกรรมการบริหาร พิจารณาเห็นสมควร
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานมอบหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดยานนาวา
๗. มีใจรักการเรียนการสอนที่จะพัฒนาเยาวชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๘. มีอุดมการณ์ในการช่วยงานศาสนกิจเพื่อวัด และพระพุทธศาสนา

หมวดที่  ๓
ว่าด้วยการเรียนการสอน

ข้อ ๖ ก่อนที่จะทำการสอนในแต่ละวิชา หรือชมรม  พระอาจารย์/อาจารย์พิเศษ จะต้อง
เตรียมบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าสอนหนึ่งอาทิตย์
ข้อ ๗ ให้พระอาจารย์/อาจารย์พิเศษ ไปขอแบบฟอร์มทำการบันทึกการสอนจากแผนก
ครุสัมพันธ์ เพื่อนำไปบันทึกการสอนในครั้งต่อไป
ข้อ ๘ การสอนในแต่ละชั่วโมงนั้น จะต้องสอนในเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในบทเรียน ส่วนเรื่อง
นอกบทเรียนนั้น จะนำมาสอนได้ในกรณีที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
ข้อ ๙ เวลาทำการสอนแต่ละรูป  จะต้องมีเวลาในการสอนอย่างน้อยเดือนละ ๖ ชั่วโมง
ข้อ ๑๐  ช่วงเวลาสอนนั้น  มีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
ข้อ ๑๑  วิชาที่สอนประกอบไปด้วยวิชาประวัติพุทธศาสนา วิชาธรรม  วิชาศาสนพิธี 
วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ  วิชามารยาทไทย  วิชาวัฒนธรรมไทย 
ข้อ ๑๒  ชมรมที่เปิดสอนประกอบไปด้วยชมรมวาทศิลป์  ชมรมนาฏศิลป์
ชมรมคณิตศาสตร์ชมรมศิลปะวาดภาพ  ชมรมภาษาอังกฤษ 

หมวดที่ ๔
ว่าด้วยการลาสอน – การขาดสอน

ข้อ ๑๓  เมื่อพระอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ ท่านใดจะลาสอน  ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แผนก
ครุสัมพันธ์อย่างหนึ่งอาทิตย์  และจะต้องเขียนใบลาพร้อมทั้งบันทึกการสอนส่งเจ้าหน้าครุสัมพันธ์ด้วย
ข้อ ๑๔  พระอาจารย์  หรืออาจารย์พิเศษท่านใด  ขาดสอนมากเกินสามอาทิตย์ในวิชานั้น ๆ
ทางศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา  จะพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่การสอน
เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ไม่สามารถสอนได้นั้น  อาจนิมนต์พระอาจารย์ หรือเชิญอาจารย์พิเศษ เข้าสอนแทนได้
ซึ่งผู้สอนแทนนั้นจะต้องเป็นพระอาจารย์ และอาจารย์พิเศษของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดยานนาวาเท่านั้น พร้อมแจ้งให้หัวหน้าครุสัมพันธ์ทราบด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่พระอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษท่านใด มีความประสงค์จะลาออก จากการปฏิบัติ
หน้าที่การสอนนั้น  ต้องยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ (ผู้อำนวยการหรือประธานบริหาร)
พร้อมเหตุผล เมื่อ(ผู้อำนวยการหรือประธานบริหาร) อนุมัติแล้วจึงถือว่าพ้นจากตำแหน่งจากการปฏิบัติ
หน้าที่การสอน

หมวดที่ ๕
ว่าด้วยการพ้นจากสภาพการปฏิบัติหน้าที่การสอน

ข้อ ๑๗  การพ้นสภาพการปฏิบัติหน้าที่การสอนนั้นเมื่อ
๑. ลาออก 
๒. คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ออก
๓. ขาดการปฏิบัติหน้าที่เกินสามครั้งในหนึ่งเดือน
๔. ประพฤติความเสื่อมเสียแก่ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา

หมวดที่ ๖
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน

ข้อ ๑๘  ศูนย์จะให้สิทธิแก่พระอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชานั้น จัดทำข้อสอบแล้ว
นำส่งไปยังเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนสถิติและวัดผล ก่อนวันสอบสองอาทิตย์ เพื่อตรวจทานและจัดพิมพ์
เป็นข้อสอบที่สมบูรณ์แบบต่อไป
ข้อ ๑๙ การออกข้อสอบนั้น  จะต้องออกในเนื้อหาที่สอนไปเท่านั้น สอนได้ถึงบทไหน ให้ออกข้อสอบ
เฉพาะบทนั้น
ข้อ ๒๐  ศูนย์จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการวัดผลประเมินผลกรรมการคุมสอบ  คณะ
กรรมการกลางในการสอบวัดผลแต่ละครั้ง
ข้อ ๒๑  ข้อสอบทุกชุดที่พระอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ นำส่งนั้น เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนสถิตและวัดผล
ต้องทำหน้าที่เก็บรักษาข้อสอบนั้นไว้ให้ดีที่สุด
ข้อ ๒๒ การประเมินผลสอบในแต่ละวิชานั้น ศูนย์จะให้สิทธิแก่พระอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษผู้ทำการ
สอนในรายวิชานั้น หรือผู้ออกข้อสอบตรวจข้อสอบวิชานั้น ๆ
ข้อ ๒๓  ให้แผนกทะเบียนสถิติและวัดผล ทำหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  และประกาศผลสอบใน
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละครั้ง
ข้อ ๒๔  การส่งผลสอบนั้น  จะต้องส่งหลังจากที่ทำการสอบเสร็จแล้วสามวัน เช่น ทำการสอบในวันอาทิตย์
ให้ส่งในวันพุธ ทุกท่านจะต้องส่งผลสอบไปยังแผนกทะเบียนสถิติและวัดผล เพื่อประกาศผลสอบในอาทิตย์ต่อไป
ข้อ ๒๕  การให้สิทธิแก่นักเรียนที่มาขอสอบทีหลังนั้น  จะทำการสอบได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางในการดำเนินการวัดผลประเมินผล  และต้องทำการสอบไม่เกินสองอาทิตย์หลังจากการ
สอบของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา
 
หมวดที่ ๗
ว่าด้วยหน้าที่ของพระอาจารย์ประจำชั้น
ข้อ ๒๖  พระอาจารย์ที่รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์ประจำชั้นนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสียก่อน
ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว ให้พระอาจารย์ประจำชั้นรูปนั้นปฏิบัติหน้าที่ของพระอาจารย์ประจำชั้นให้เรียบร้อย
ข้อ ๒๘ พระอาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังนี้คือ
๑. รับผิดชอบเช็คชื่อนักเรียนให้ชั้นเรียน และเก็บรักษาบัญชีเรียกชื่อนักเรียนส่งคืน

แผนกทะเบียนสถิติและวัดผลทุกครั้ง
๒. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนทุกอาทิตย์  ไปให้แผนกปกครองเพื่อให้แผนกปกครองได้ติดตามนักเรียนสืบไป
๓. ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๔. อบรม แนะนำ ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๕. การตักเตือนในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม หากเกินพิจารณาของพระอาจารย์ประจำชั้น
ให้นำส่งแผนกปกครอง
๖. ควบคุม กำชับให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ช่วยกันรักษาความสะอาด
๗. คัดเลือกนักเรียนที่มีมารยาทดี  เรียนดี  ประพฤติดี และมีจิตอาสา ส่งมายังเลขานุการเพื่อนำไปพิจารณา
มอบรางวัล  หรือทุนการศึกษาต่อไป
๘. ในขณะที่ทำการสอนนั้น  พระอาจารย์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ โดยคอยควบคุมดูแลนักเรียนไม่ให้
วิ่งเล่น  ห้ามทิ้งเศษขยะ  ห้ามขีดเขียนกระดานหรือโต๊ะเรียน เก้าอี้ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ อันเป็นสมบัติของวัด
และพระศาสนา
๙. การออกนอกห้องเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ทุกครั้ง ถ้านักเรียนคนใดออกจาก
ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรีบตักเตือน
๑๐. ให้พระอาจารย์ประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนเป็นหัวหน้าห้อง ๑ คน รองหัวหน้าห้อง ๒ คน เพื่อช่วยรับผิดชอบ
งานในชั้นเรียนนั้น ๆ
๑๑. ทุกชั่วโมงที่พระอาจารย์เข้าสอนและออกจากห้องเรียนทุกครั้ง หัวหน้าห้องเรียนต้องบอกให้นักเรียนทั้งหมด
นั่งตัวตรงประนมมือ ทำความเคาระพระอาจารย์ โดยกล่าวคำว่า “กราบนมัสการพระอาจารย์”
๑๒. เมื่อนักเรียนจะพูดกับพระอาจารย์ ให้ประนมมือทุกครั้งทั้งในและนอกห้องเรียน

หมวดที่ ๘
ว่าด้วยการประชุม
ข้อ ๒๙ การประชุมแบ่งออกเป็นสมัย ๒ สมัยคือสมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ
สมัยสามัญ เป็นการประชุมเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
๒. จัดเตรียมพิธีปฐมนิเทศเปิดภาคเรียน
๓. ประชุมจัดทำการประเมินผลวัดผลภาคเรียนที่ ๑
๔. ประชุมจัดทำการประเมินผลวัดผลภาคเรียนที่ ๒
๕. ประชุมจัดเตรียมงานพิธีปัจฉิมนิเทศ
สมัยวิสามัญ เป็นการประชุมเรื่องดังต่อไปนี้
๑. เป็นการประชุมเรื่องการเรียนการสอนประจำเดือน
๒. เป็นการประชุมเรื่องการบริหารดำเนินการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓. เป็นการประชุมตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นควรพิจารณา
ข้อ ๓๐ การประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีพระอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนพระอาจารย์หรืออาจารย์พิเศษ
ข้อ ๓๑ มติของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากของจำนวนพระอาจารย์และอาจารย์พิเศษ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อ ๓๒ การประชุมแต่ละครั้ง ให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ จดบันทึกการประชุม
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อ ๓๓ พระอาจารย์หรืออาจารย์พิเศษผู้ที่ขาดประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาใน
การปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนต่อไป
ข้อ ๓๔ ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมได้ ในมติอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์
ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา

หมวดที่ ๙
ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม
 
ข้อ ๓๕  การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระอาจารย์และอาจารย์พิเศษ
ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา ย่อมทำได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของที่ประชุม
ข้อ ๓๖ ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้

พระพรหมวชิรญาณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา

 

ระเบียบการ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ได้เปิดการเรียนทำการสอน
วิชาการทางพระพุทธศาสนา แก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. (ตรงกับวันวิสาขบูชา) โดยความร่วมมือระหว่างวัดยานนาวา  ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา  โดยมีพระมหาประแทน  เขมทสฺสี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา  ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ    และนางจรวย    แก้วคราม   ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา   พร้อมคณะสงฆ์พระเถรานุเถระวัดยานนาวา และจากสำนักต่างๆ  พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งขึ้น  โดยศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา  ขอเป็นสาขาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดยานนาวา  ทำการเรียนการสอน  โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน  สอนเป็นวิทยาทาน  เน้นการปฏิบัติ  โดยยึดหลักไตรสิกขาคือ  ศีล  สมาธิ ปัญญา  เป็นแกนกลางและดี  เก่ง  มีสุข  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  รู้จักดำเนินชีวิตตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้า ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๑  ศพอ.วัด
ยานนาวา มีอายุก้าวล่วงมากว่า   ๔๓   ปีแล้ว   โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้า
อาวาสวัดยานนาวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดยานนาวา
วัตถุประสงค์ของ ศพอ.วัดยานนาวา
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน  รู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน
๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์
๔. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบริการการศึกษาสงเคราะห์

ระยะเวลาเรียน ระหว่างเดือนมิถุนายน  - เดือนมกราคม  ของทุกปี
เวลาเรียน  ภาคเช้า(ภาคปกติ)  เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๑.๑๐ น.  
ภาคบ่าย(ภาคพิเศษ) เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๕.๐๐  น.
วิชาทางพระพุทธศาสนา ธรรม , พุทธประวัติ , ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
ประวัติพระพุทธศาสนา , ธรรมศึกษา
วิชาเสริมพิเศษ  นาฏศิลป์ , ภาษาอังกฤษ , วาทศิลป์
ศิลปะ/วาดรูป ,  คณิตศาสตร์ , มารยาทไทย

ระดับชั้นที่เปิดสอน  ชั้นต้น  ๑  ๒ ๓   (ป.๑ -  ๒ -  ๓)
   ชั้นกลาง ๑  ๒  ๓  (ป.๔  -  ๕  -  ๖)
   ชั้นปลาย ๑  ๒  ๓  (ม.๑  -  ๒  -  ๓)
   ชั้นสูง ๑  ๒  ๓      (ม.๔  -  ๕  -  ๖)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

เดือนพฤษภาคม   -  มิถุนายน  รับสมัครนักเรียนใหม่/รายงานตัวนักเรียนเก่า
วันอาทิตย์ที่  ๒๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑    พิธีปฐมนิเทศ(เปิดเรียน)
วันอาทิตย์ที่  ๖,๑๓,๒๐,๒๗,กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑    เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๑      เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑     จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗,๒๔,๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๑      เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่  ๑๔  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑     สอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
วันอาทิตย์ที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑      ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๑
วันอาทิตย์ที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑      เปิดเรียนภาคเรียนที่  ๒
วันอาทิตย์ที่  ๕,๑๒,๑๙,๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่  ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑          จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ ๑๔,๒๑,๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรียนตามปกติ
วันอาทิตย์ที่  ๑๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒     สอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
วันอาทิตย์ที่  ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒      ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๒
มอบทุนการศึกษาทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา

หมายเหตุ: ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

     
     
     
Engine by MAKEWEBEASY